Processen

Die organisaties wendbaar maken én grip versterken

Versterk uw organisatie met drie processen

Organisaties hebben als nooit tevoren te maken met complexiteit en onzekerheid. Naast globalisering en een voortdurende roep om meer transparantie ligt de legitimiteit van veel organisaties – publiek, maatschappelijk en commercieel – onder het vergrootglas. Ook innoveren, transformeren en leren zijn vitaal om te overleven, hetzij letterlijk, hetzij figuurlijk.

Voor deze uitdagingen zijn kille cijfers waarmee de meeste organisaties bestuurd worden niet het antwoord. Het gaat immers om vragen als:

 • Draagt de organisatie wel bij aan een duurzame samenleving en het welbevinden van werknemers?
 • Kunnen we de impact van onze producten en diensten wel maatschappelijk verantwoorden?
 • Draagt het uitgeven van publieke middelen wel bij aan het goede leven van mensen?
 • Hoe zorgen we dat de benodigde transformatie op gang komt en blijft?
 • Hoe besturen we ons innovatieprogramma als succes pas achteraf meetbaar is in de cijfers?

4vitae biedt drie processen waarmee klanten wel antwoorden krijgen op deze vragen door kennis en intelligentie van mensen binnen en buiten uw organisatie centraal te stellen en deze samen te brengen middels participatieve vertelprocessen. Deze aanvullende informatie wordt gebruikt voor het versterken van besturing, organisatie en verantwoording:

 • Scherpe doelen, harde cijfers en koude KPI’s voldoen immers niet meer voor goed bestuur. U wil de grip niet verliezen, maar uw organisatie, projecten, partners en mensen hebben ruimte nodig. Wij zorgen dat doelen en opgaven in evenwicht komen door opgavematig besturen van bijvoorbeeld het sociaal domein, een cocreatieve gebiedsopgave of uw innovatieportfolio.
 • Achteraf evalueren of onderzoeken is het paard achter de wagen spannen. Wij zorgen dat u en uw mensen zicht krijgen op actuele ontwikkelingen, trends en veranderingen en zelf kunnen bijsturen met participatief evalueren van bijvoorbeeld de uitvoering, verandertrajecten of borgen van uw veiligheidsstatus.
 • Verantwoorden vergt meer dan het op orde hebben van geld, tijd, kwaliteit en proces. Wij helpen u constructieve interne én externe verantwoording te realiseren op doelen én opgaven met alle stakeholders via maatschappelijk verantwoorden van bijvoorbeeld publieke middelen, maatschappelijke opgaven, duurzaamheid, impact of zorg.

 

Megatrends stellen geheel nieuwe eisen aan organisaties

Stakeholders vragen bestuurders, beleidsmakers, politici en toezichthouders om anders te besturen, organiseren en verantwoorden

4vitae vervult de behoefte van bestuurders voor een nieuwe besturingsfilosofie

Meer weten? Neem contact op ...

Participatief evalueren

Participatief evalueren is een gestructureerde benadering om de hele organisatie en haar omgeving te betrekken bij het zichtbaar maken van de bedoeling:

 • wat de organisatie écht doet. Haar betekenis voor medewerkers, klanten of andere belanghebbenden.
 • wat er binnen of buiten een organisatie gebeurd. Bijvoorbeeld bij gebruikers, in een markt of in technologie.
 • waar weerstandspatronen zitten en waar afwijkende waardepatronen ontstaan.

Daardoor komen verschillen aan het licht met wat het systeem (organisatie, project, team, enzovoort) zegt dat het doet, denkt dat het doet en waarvoor het ontworpen is te doen.

Participatief evalueren maakt de warme kant van organisaties, innovaties of transformaties zichtbaar, bespreekbaar en bestuurbaar.  Lees meer over participatief evalueren ….

Wat kun je allemaal participatief evalueren?

Participatief evalueren met VIBE is als een soort Zwitsers zakmes. Het is onder andere bruikbaar voor:

 • Besturing evalueren. Waaronder ook opgaven opstellen of bijstellen.
 • Beleid evalueren en herijken. Bijvoorbeeld voor een focusverschuiving van inkoop naar ecologisch (beheer)
 • De bedoeling (ook wel impact genoemd) van diensten (waaronder ook zorg en hulp) zichtbaar maken.
 • Agile innoveren / sneller producten ontwikkelen.
 • Organisatie-transformaties monitoren.
 • Kenniscreatie, distributie en hergebruik optimaliseren.
 • Verschillen tussen opgave en bedoeling verantwoorden.

Alle toepassingen bevorderen overigens een of meerdere vormen van participatie. Van medewerkers. Van inwoners, burgers. Van patiënten. Van experts. Van leden of achterbannen.

Opgavematig besturen

Opgavematig besturen is een verfrissende manier van besturen op basis van de intelligentie, ervaring, kennis, waarnemingsvermogen en toezichtkracht van mensen.

Centraal daarin staan opgaven. Een opgave beschrijft wat beoogt wordt zonder doelen te formuleren. Een opgave geeft enerzijds ruimte aan de organisatie om te doen wat nodig is en anderzijds de plicht het gesprek aan te gaan over het al dan niet realiseren van opgave. Lees meer over opgavematig besturen  ….

Maatschappelijk verantwoorden

Maatschappelijk verantwoorden is het proces waarmee organisaties intern en extern het gesprek aangaan over verschillen die zij zelf constateren tussen de opgave die zij hadden en de bedoeling die zij realiseren.

Deze dialogen verlopen vanaf de maatschappij/werkvloer (gezinnen, wijken, teams, afdelingen, organisaties, business units, sectoren) tot in de organisatorische en/of democratische besluitvormingsprocessen. Lees meer over maatschappelijk verantwoorden.

4vitae biedt processen voor participatief onderzoeken, leren, innoveren, besturen en verantwoorden.

Deze helpen om de impact van publieke, maatschappelijke en private middelen zichtbaar en beheerbaar te maken.

Meer weten? Neem contact op ...

Onze visie: maatwerk, participatie, ondersteuning en solide wetenschap

4vitae levert altijd een maatwerkoplossing waarbij uiteraard zoveel mogelijk bestaande kennis en bestaande oplossingen wordt hergebruikt. Onze participatieve ontwikkelwijze sluit naadloos aan bij de wens tot participatieve besturing, evaluatie en verantwoordingsprocessen.

Onze backoffice ondersteunt met zowel technische- als informatie-diensten. Daarnaast trainen wij uw medewerkers en ondersteunen directies middels consultancy en coaching.

Onze besturingsfilosofie is gebaseerd op een sterk wetenschappelijk fundament: narratologie, complexiteitstheorie, stuurmanskunde en (zorg)ethiek.