+31629097305 info@4vitae.nl

Over 4vitae

Historie en ontwikkeling 2004 tot heden
Plan een kennismaking

Geschiedenis

Deze pagina beschrijft de geschiedenis van 4vitae vanaf 2003. Van het prille begin in een onderzoeks/klantonderzoek afdeling via TOP innosense en StoryConnect tot heden.

Aanloop

Harold van Garderen (Océ, nu Canon) en Wouter de Heij (TOP BV) via zijn investeringsmaatschappij TDI (nu Blue Ocean XLerator) gaven in 2008 de aanzet tot 4vitae. Een belangrijke aanleiding was de behoefte van de voedselindustrie en maatschappij om consumenten / inwoners vroeger te betrekken in het ontwikkelproces van nieuwe producten (Agile Innovation) c.q. democratie (burgerparticipatie). Dit, gecombineerd met ontwikkelingen in de narratologie en complexiteitswetenschap die door Harold vanaf 2003 op de voet waren gevolgd en binnen Océ ingezet voor het innoveren van (documentaire) dienstverlening, resulteerde in 2010 in de oprichting van TOP innosense BV. Qua naam een combinatie  van TOP (het bedrijf van Wouter), innovatie en sensemaking (het vakgebied van Harold: betekenisgeving aan signalen en data met behulp van onder andere complexiteitskunde en narratologie).

Eerste successen

Harold werd directeur van het jonge innovatieve bedrijf waarvan hij ook de R&D activiteiten voor zijn rekening nam. TOP innosense viel al snel op met trajecten als de Innovation Propeller voor ontwikkeling van Volsmaakt en Re-Balance. In 2012 volgde een doorbraak met de ontwikkeling van de Ervaringsmonitor voor de Stichting Kind en Ziekenhuis. Ouders, kinderen, jongeren en alle verzorgers/behandelaren vertellen via dit systeem hoe zij kind- en gezinsgerichte zorg ervaren c.q. realiseren. Op het hoogtepunt gebruikten de kinderafdelingen van 12 ziekenhuizen, waaronder 3 academische zorgcentra, de Ervaringssmonitor. Inmiddels staat de teller op ongeveer 20.000 ervaringen en de ziekenhuizen ontvingen meer dan honderd rapporten – Smiley StoryReports geheten – met daarin opvallende signalen en trends in de warme data en achterliggende narratieven.

Eigen koers

TOP innosense was tot eind 2013 de Nederlandse tak van Cognitive Edge (nu TheCynefin.co). Vanwege problemen met software, onbetrouwbaarheid, gebrek aan ontwikkeling en verloop van personeel bij de partner koos TOP innosense zelfstandige route te gaan volgen qua infrastructuur, ontwikkeling van de wetenschappelijke basis en de uitbouw van het (internationale) partnernetwerk.

TOP innosense

Ontwikkelde tussen 2010 en 2015 narratief evalueren van productontwikkeling, diensteninnovatie, zorgimpact en markt-ontwikkelingen

Naamsverandering

Door verdere groei in de markt en toenemende bekendheid kwamen er steeds meer trajecten buiten de voedselindustrie en het innovatie domein. Eind 2014 werd duidelijk dat er een andere naam moest komen. Omdat inmiddels gebleken was dat klanten gecharmeerd waren van de verbindingen, trends en patronen die warme data zichtbaar maakten tussen en in grote hoeveelheden narratieven werd gekozen voor een naamsverandering naar StoryConnect. Nieuwe trajecten voor grote klanten volgden zoals vrijheidsbeleving van klanten van de NS, narratieve evaluatie van de werk-leef-balans rondom een verhuizing voor Astellas en ondersteuning van de schaduwrapportages aan de VN over inclusie van mensen met een beperking voor de Coalitie voor Inclusie.

Expansie

Het totaal aantal trajecten liep eind 2017 op tot meer dan honderd. Maar ook R&D zat niet stil en ontwikkelde rond 2015 zowel het SIDE proces (nu VIBE geheten) als de eerste versies van SenseCanvas. Beide ontwikkelingen zouden overigens niet mogelijk zijn geweest zonder een productieve samenwerking met Cynthia Kurtz en Keith Fortowsky. De innovatiefste en grootste trajecten voor StoryConnect volgden in 2018 en 2019.  Bijvoorbeeld de evaluatie Passend Onderwijs voor Minister Slob van het ministerie van OCW op basis van 5000 via een Facebook-campagne verkregen ervaringen van leerlingen, ouders en onderwijzers/docenten. En de eveneens landelijke evaluatie Jeugdzorg via het Zorg voor de Jeugd programma van de VNG. In die tijd werden ook de eerste StoryAcademy activiteiten vanuit R&D opgezet en het personeelsbestand groeide naar 3 FTE.

Specialisatie

In de loop van 2019 bleek dat er binnen StoryConnect twee specialisaties waren ontstaan. Twee medewerkers richtten zich vooral op leren en verbeteren voor professionele (zorg)organisaties. De directie en de andere medewerker hadden focus op ondersteuning en innovatie van besturen, evalueren en verantwoorden. Dit veroorzaakte stagnatie in groei en doorontwikkeling van nieuwe oplossingen en bedrijfsfuncties. Daarom werd eind 2019 besloten tot splitsing van de praktijken in StoryConnect en 4vitae per 1 maart 2020 waarbij infrastructuur, trackrecord en intellectual property werden gedupliceerd. Sinds begin 2024 is 4vitae een marktnaam van Viface BV.

4vitae breide medio 2020 de al solide wetenschappelijke basis uit met het tussen 2017 en 2019 door R&D ontwikkelde VITAE raamwerk en de ontdekte Dooyeweerd aspecten en richt zich sindsdien met nieuw elan op bedrijven, organisaties en publiek bestuur.

StoryConnect

Ontwikkelde tussen 2015 en 2020 oplossingen voor continue samen evalueren van publieke, maatschappelijke en commerciele opgaven

Mensen centraal

De naam 4vitae – Latijns voor “voor de levenden” – benadrukt dat niet narratieven (verhalen, vertellingen), maar mensen centraal staan. Mensen die (eindelijk) hun verhaal kwijt kunnen, mensen die zicht krijgen op hoe mensen hun werk doen of hoe markten zich ontwikkelen, directeuren (ook mensen) die nieuwe manieren ontdekken om verantwoording te organiseren en nemen. En last but not least, publieke bestuurders die ontdekken dat democratie ook anders (participatiever) kan.

Warme data

Natuurlijk blijft narratieve data belangrijk voor 4vitae. Die vormt immers de basis onder Narratief Evalueren. Maar we stellen veel meer het begrip warme data centraal. Warme data bestaat uit  zowel narratieven als alle andere data die een rol speelt in de samenhang en dynamiek van complex-adaptieve menselijke/techno organisatie, systemen en netwerken.

Een nieuwe fase

Sinds 2020 heeft 4vitae haar missie met verve herpakt hetgeen al resulteerde in de ontwikkeling van ’s werelds eerste oplossing voor continue financieel-narratieve opgavematige besturing en verantwoording van jeugdhulp. Ook het inrichten van integraal maatschappelijk-economisch-ecologisch beheer van een beeksysteem in België geeft daar blijk van. Met een track-record van inmiddels ruim 160 trajecten sinds 2010 kijken we met 4 betrokken medewerkers en een groeiend partnernetwerk met vertrouwen en nieuwsgierigheid uit naar de toekomst.

Team & Partners

Het team en de partners van 4vitae zijn een goede afspiegeling van de kennis en ervaring die nodig is om een leidende rol te blijven spelen.

4vitae

Is wereldwijd marktleider en innovator op het gebied van Uitdagend leiderschap, narratief evalueren en maatschappelijk verantwoorden in het publieke, maatschappelijke en commerciële domein